ตรวจสอบและทดสอบปั้นจั่น เครน ปจ.1

การทดสอบและตรวจสอบปั้นจั่น เครน

ปั้นจั่น หมายความว่า เครื่องจักรที่ใช้ยกสิ่งของขึ้นลงตามแนวดิ่ง และเคลื่อนย้ายสิ่งของเหล่านั้นในลักษณะแขวนลอยไปตามแนวราบ

ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ หมายความว่า ปั้นจั่นที่ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ควบคุม และเครื่องต้นกำลังอยู่ในตัว ซึ่งติดตั้งอยู่บนหอสูง ขาตั้ง หรือบนล้อเลื่อน

ปจ.1 คือ ปั้นจั่นหรือนิยมเรียกกันว่าเครน ปจ. นั้นย่อมาจาก ปั้นจั่น แต่ในกฎหมายไทยนั้นไม่สามารถจะใช้คำที่เป็นทับศัพท์ภาษาอังกฤษได้จึงได้นิยามเครนว่าปั้นจั่น

กฎหมายระบุว่าต้องทำการ ตรวจ ปจ.1 ตามที่กฎหมายกำหนดและให้วิศวกรเซ็นต์รับรองความปลอดภัยตามแบบตรวจ ปจ.1 ของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

ปั้นจั่น ปจ.1 จะยกตัวอย่างให้พอเห็นภาพว่ามีอะไรบ้างดังนี้

Over Head Crane Double Girder

Over Head Crane Single Girder

Low Head Craner Head Crane Single Girder

Mono Rail Crane

Single Leg Gantry Crane

Gantry Crane

Jib Crane

กฎหมายระบุความถี่ในการตรวจปั้นจั่นไว้ดังนี้

1.ปั้นจั่นที่ใช้ในงานก่อสร้าง

  • พิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด ไม่เกิน 3 ตัน ให้ทดสอบตามวาระทุก 6 เดือน
  • พิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด มากกว่า 3 ตัน ให้ทดสอบตามวาระทุก 3 เดือน

2.ปั้นจั่นที่ใช้ในงานอื่น ๆ

  • พิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด ตั้งแต่ 1 ตัน ไม่เกิน 3 ตัน ให้ทดสอบตามวาระทุก 1 ปี
  • พิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด มากกว่า 3 ตัน ไม่เกิน 50 ตัน ให้ทดสอบตามวาระทุก 6 เดือน
  • พิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด มากกว่า 50 ตัน ให้ทดสอบตามวาระทุก 3 เดือน

3.ปั้นจั่นที่ไม่มีพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด ให้วิศวกรเป็นผู้กำหนดพิกัดยก

4.ปั้นจั่นที่หยุดการใช้งานตั้งแต่ 6 เดือนหรือซ่อมแซมที่มีผลต่อความปลอดภัย ให้ทดสอบใหม่ก่อนการใช้งาน

ตรวจเครน

ขั้นตอนการตรวจสอบ และ การเตรียมตัวก่อนตรวจปั้นจั่น ปจ.1

น้ำหนักที่ใช้ในการทดสอบเครน หรือปั้นจั่นตามกฎหมาย

วิศวกรต้องทดสอบการรับน้ำหนักของปั้นจั่น ตามอายุการใช้งาน

1.ปั้นจั่นใหม่

  • ขนาดไม่เกิน 20 ตัน ให้ทดสอบการรับน้ำหนักที่ 1 เท่า แต่ไม่เกิน 1.25 เท่าของพิกัดยกอย่างปลอดภัย
  • ขนาดมากกว่า 20 ตัน แต่ไม่เกิน 50 ตัน ให้ทดสอบการรับน้ำหนักเพิ่มอีก 5 ตันจากพิกัดยกอย่างปลอดภัย

2.ปั้นจั่นที่ใช้งานแล้ว

  • ให้ทดสอบการรับน้ำหนักที่ 1.25 เท่าของน้ำหนักที่ใช้งานจริงสูงสุด โดยไม่เกินพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด
  • กรณีที่ปั้นจั่นไม่มีพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด ให้วิศวกรเป็นผู้กำหนดพิกัดยกในการทดสอบ