รถขุด รถตัก เครื่องจักรต่างๆ

การตรวจสอบความปลอดภัย รถขุด รถตัก และเครื่องจักรต่างๆ ภายใต้กฏหมายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนั้น กำหนดไว้ว่า เครื่องจักรที่ใช้ในงานในงานประเภทดังต่อไปนี้ ต้องทำการทดสอบและตรวจสอบโดยวิศวกรที่ได้รับอนุญาต อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

เครื่องจักรที่ใช้ในงานยกและงานขนย้าย

เครื่องจักรที่ใช้ในงานดินและงานถนน

เครื่องจักรที่ใช้ในงานคอนกรีต

เครื่องจักรที่ใช้ในงานฐานราก

เครื่องจักรที่ใช้ในงานขุด งานเจาะ หรืองานขุดเจาะอุโมงค์

เครื่องจักรที่ใช้ในงานรื้อถอนทำลาย