รอก

รอก เป็นอุปกรณ์ช่วยยกขึ้นลงในแนวดิ่ง แต่ไม่สามารถเคลื่อนที่ในแนวระนาบได้ มีใช้งานกันอย่างแพร่หลายในทุกอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ตามกฎกระทรวงฯการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564 กำหนดให้ รอกที่มีขนาดพิกัดน้ำหนักยกตั้งแต่ 1 ตันขึ้นไป นายจ้างต้องจัดให้มีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของรอกเพื่อให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และต้องมีสำเนาเอกสารการทดสอบไว้ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้

ตัวอย่างรอกที่นิยมใช้ในปัจุบัน

รอกไฟฟ้า

รอกมือสาว

รอกมือโยก / รอกกำมะลอ