ระบบก๊าซปิโตรเลียมเหลว LPG

ก๊าซหุงต้ม (Liquefied Petroleum Gas) มีชื่อทางการว่าก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือก๊าซ LPG นิยมใช้ในครัวเรือน เป็นเชื้อเพลิงชนิดหนึ่งได้จากกระบวนการกลั่นน้ำมันดิบในโรงกลั่นน้ำมัน และจากกระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ เรียกได้ว่าเป็นปัจจัยหลักอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้ และเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน กระทรวงพลังงาน โดย กรมธุรกิจพลังงาน ได้มีกฎหมาย และมาตรฐานต่างๆออกมา เพื่อให้การใช้งานก๊าซ LPG เป็นไปอย่างปลอดภัย โดยแบ่งลักษณะ และการทดสอบตรวจสอบไว้ดังนี้

  1. สถานที่ใช้ ลักษณะที่หนึ่ง คือ สถานที่ใช้ซึ่งใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มที่มีปริมาณ เกิน 250 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร ตามกฎหมาย ไม่บังคับตรวจทดสอบ แต่สามารถตรวจทดสอบเพื่อความปลอดภัยภายในองค์กรได้
  2. สถานที่ใช้ ลักษณะที่สอง คือ สถานที่ใช้ซึ่งใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มที่มีปริมาณ เกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1,000 ลิตร ตามกฎหมาย บังคับตรวจทดสอบตอนติดตั้งใหม่ และตรวจทดสอบครบวาระทุกๆ 5 ปี
  3. สถานที่ใช้ ลักษณะที่สาม คือ สถานที่ใช้ซึ่งใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มที่มีปริมาณ เกิน 1,000 ลิตรขึ้นไป ตามกฎหมาย บังคับตรวจทดสอบตอนติดตั้งใหม่ ตรวจทดสอบทุก 1 ปี และตรวจทดสอบครบวาระทุกๆ 5 ปี