ระบบทำความเย็น ห้องเย็น ห้องแช่เเข็ง

อุตสาหกรรมห้องเย็น อาหารและเครื่องดื่ม มีความจำเป็นในการใช้ระบบทำความเย็นเป็นอย่างมากเพื่อการเก็บรักษาคุณภาพอาหาร ถนอมอาหารให้สามารถเก็บไว้ได้นาน รวมทั้งขนส่งไปยังลูกค้าและผู้บริโภค แช่แข็ง ผลิตน้ำเเข็งและอุตสาหกรรมอีกหลายประเภท ทั้งนี้ระบบทำความเย็นมีการใชสารทำความเย็นในกระบวนการ เช่น แอมโมเนีย Freon สารทำความเย็นถือเป็นสารอันตรายหากรั่วสู่บรรยากาศ โดยเฉพาะ แอมโมเนีย ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรม