ลิฟต์โดยสาร ลิฟต์ขนส่ง

การทดสอบและตรวจสอบลิฟต์

ตามกฏกระทรวงฯนายจ้างต้องจัดให้มีการทดสอบชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของลิฟต์หลังจากติดตั้ง และเมื่อมีการใช้งาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ การทดสอบการรับน้ำหนักของลิฟต์ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของน้ำหนักการใช้งานสูงสุดที่ผู้ผลิตกำหนด

ลิฟต์โดยสาร หมายความว่า เครื่องจักรใช้สำหรับบุคคลโดยสารหรือขนส่งสิ่งของขึ้นลงระหว่างชั้นต่างๆของอาคาร ยานพาหนะ หรือโครงสร้างอื่น

ลิฟต์ขนส่งวัสดุ หมายความว่า เครื่องจักรใช้เฉพาะขนส่งวัสดุสิ่งของขึ้นลงระหว่างชั้นต่างๆของอาคาร ยานพาหนะ หรือโครงสร้างอื่นที่ไม่ใช้สำหรับบุคคลโดยสาร